มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว (4 ม.ค. 64)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวและแจ้งความประสงค์ในการขอรับการช่วยเหลือผ่านทางเรือนจำกลางตากเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิม และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถติดต่อญาติได้ จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 1,710 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยจะมอบให้ผู้พ้นโทษในวันที่ 5 มกราคม 2564

Share: