มอบบ้านให้แก่คนพิการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (12 มีนาคม 2564)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ร่วมมอบบ้านให้แก่คนพิการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หลังละ 20,000 บาท จำนวน 5 ราย ร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: