มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวปิยพรรณ จันทร์ศรีเมือง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้แก่ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งประสบปัญหากำพร้า บิดา มารดาเสียชีวิต ไม่มีผู้ดูแล โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the children) และมูลนิธิสุวรรณนิมิตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share: