มการประชุมระดับชาติ เรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่” All Children Belong in Safe and Nurturing Families)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่” All Children Belong in Safe and Nurturing Families) โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวประกาศนโยบาย ด้านการเลี้ยงดูทดแทนของประเทศไทย นอกจากนี้ร่วมรับฟังการนำเสนอสถานการณ์การเลี้ยงดูทดแทนของประเทศไทย ประชุมกลุ่มย่อย แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูทดแทน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็ก เด็ก เยาวชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรพัฒนาเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเด็ก การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วน ให้รับทราบต่อสถานการณ์จุดแข็งและข้อท้าทายของประเทศไทย โดยเฉพาะในการป้องกันการพรากเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอมุมมอง ที่นำไปสู่ข้อเสนอ เชิงนโยบายและกระบวนการพัฒนาระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย


Share: