พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำหมูฝอยให้ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองตาก เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน (5 ก.ค. 64)

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
และนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำหมูฝอยให้ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองตาก เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ
ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฏาคม 2564
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและอัญมณี (OTOP) เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: