พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนเครือข่ายชมรมคนหูหนวกระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (21 ก.พ. 64)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนเครือข่ายชมรมคนหูหนวกระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก เลขที่ 909 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จัดโดยชมรมคนหูหนวกจังหวัดตาก ทั้งนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของชมรมคนหูหนวกจังหวัดตากในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของชมรมคนหูหนวกจังหวัดตาก การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดและการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Share: