พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ” น้อมนำรักษาศีล 5 ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางอัชรา มหันตรัตน์ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ” น้อมนำรักษาศีล 5 ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดดอนมูลชัย ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุลณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ และพระครูประโชติรัตนากร เจ้าคณะตำบลหัวเดียด เจ้าอาวาสวัดดอนมูลชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ,ผู้แทนหน่วยงาน ,ครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม “น้อมนำรักษาศีล 5″เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ศาสนา มีบทบาทนำไปในการร่วมเทิดทุนสถาบันหลักอันประกอบด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบายรวมทั้งส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบ และวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงพัฒนาให้เด็กนักเรียน โดยให้พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้รับคุณค่าของพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งพัฒนาจิตใจให้เกิดพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมศีลธรรม ค้ำจุลสังคม โดยการเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสร้างกลุ่มเยาวชนไปขยายผลต่อไป อีกทั้งจัดประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เรียนรู้ หลักพุทธธรรมนำชีวิต ฝึกเจริญสมาธิจิต พัฒนาความคิดสติปัญญาสำหรับเป็นภูมิคุ้มกัน ให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติ และฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธคือวิถีไทยด้วย


Share: