พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 (ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 (17 ก.พ. 64)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.15 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564
(ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซค์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โดยมีนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2564
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 50 คน

Share: