พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก (23 ส.ค. 63)

23 สิงหาคม 2563
[พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก]:
นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมพิธี โดย..
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการและปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีรองแลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ ท่าอากาศยานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2566

Share: