โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 55 จังหวัดตาก (28 ก.ค. 63)


Share: