พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชาร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (26 ก.พ. 64)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
ร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวตาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี พระครูเมธี วรคุณ เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว) เจ้าคณะตำบลระแหง
นำพระสงฆ์ 12 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ ซึ่งบรรยากาศพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันพาครอบครัว และบุตรหลาน เข้าวัด ทำบุญ ตักบาตรอาหารคาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์
อย่างเนืองแน่น โดยพุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
สำหรับวันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ
พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป นั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง , พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”

Share: