พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 (28 ม.ค. 64)

วันที่ 28 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
โดยก่อนการประชุม ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ย้ายมาจากตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน , พันตำรวจเอก สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ย้ายมาจากตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ กรุงเทพมหานคร , นายทวี โสนนอก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ย้ายมาจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี , นางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก ย้ายมาจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย , นายณัฐนันท์ ทิพย์ศรีบุตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ย้ายมาจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก และโอกาสนี้ นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก ได้กล่าวลาต่อที่ประชุม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
หลังจากนั้น สำนักงานจังหวัดตาก ได้ขอความร่วมมือข้าราชการและครอบครัว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 โรคไข้เลือกออก และสถานการณ์โรคจากภัยหนาว , สถานการณ์สภาพภูมิอากาศ , สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตาก , รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือและพิจารณาประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาเรื่องยาเสพติด , ปัญหาไฟป่าหมอกควัน , การลดอุบัติเหตุทางท้องถนน , ปัญหาการจัดการขยะ และการติดตามนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

Share: