พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ลงสำรวจพื้นที่ ก่อสร้างบ้านพัก 4 ชั้น 16 ห้อง (22 ม.ค. 64)

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 15:00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ลงสำรวจพื้นที่ ก่อสร้างบ้านพัก 4 ชั้น 16 ห้อง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน ณ บ้านพักข้าราชการ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Share: