พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พบปะพูดคุยกับทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (19 ม.ค. 64)

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมกับ นางสาวจิราพร คำพุฒ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พบปะพูดคุยกับทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ณ ห้องประชุม ร้อย สห.มทบ.310 ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยในค่ายวชิรปราการ ประกอบด้วย ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 310 ผู้แทนกรมทหารราบ ที่ 14 ผู้แทนกรม ร.14 พัน 1 ผู้แทนกรม ร.14 พัน 2 ผู้แทนกรม ร.14 พัน 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
โดยได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี ครอบครัว คนพิการ และผู้สูงอายุ
ในภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และสอบข้อเท็จจริงสภาพครอบครัว สภาพปัญหาของทหารกองประจำการ
ที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายบุคคล ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกมิติของสภาพปัญหา

Share: