“พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม (9 ก.พ. 64)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ร่วมกับ
ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 10 ครอบครัว โดยได้เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชน

Share: