พม. ตู้ปันสุข ตู้รับทุกข์ (9 ก.พ. 64)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก One Home ตาก นำชุดเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กร พัฒนาเอกชนและเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความ รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก (CSR) เติมในตู้ปันสุขซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย

Share: