ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2 พ.ย. 63)

วันที่ 2 พ.ย. 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายให้กับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่าให้ทุกภาคส่วน รู้รักสามัคคี เพื่อการดำเนินงานและใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับได้อย่างสงบสุข การปฏิบัติหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามกฏหมาย เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวชายแดน และช่องทางข้ามธรรมชาติแนวชายแดน อำเภอแม่สอด และได้มอบนโยบายโดยเน้นยำ้ภาระกิจสำคัญ ซึ่งเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ ได้แก่ เรื่องยาเสพติด เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลขับขี่ปลอดภัย เรื่องสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในทุกพื้นที่จังหวัดตาก เรื่องสิทธิพื้นที่ทำกิน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เรื่องภัยแล้ง เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก เรื่องการสื่อสารข่าวสาร โดยผู้ว่าราชการจะส่งคลิปเสียงเพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ในช่องการสื่อสารต่างๆ เช่น ทางกลุ่มไลน์ เสียงตามสายตามหมู่บ้าน ฯลฯ และการเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

Share: