ปลูกผักสวนครัว พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (วันที่ 8 มีนาคม 2564)

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกันปลูกผักสวนครัว พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก
ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: