ประชุมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 ส.ค. 63)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563
[ประชุมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563]
นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตาก มอบหมายให้ นางนงณภัส เลิศภักดีกุล หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และน.ส.ประพิณเพ็ญ มัณทนา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตาก โดยมี นายสุรชัย มงคลสิทธิคุณ ผู้พิพากาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ. ตาก เป็นประธาน
เนื้อหาการอบรม ได้แก่ การชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศ Online ของศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตาก การใช้งานระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ อัยการ ทนายความ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการยุติธรรม จำนวน 80 คน ณ ห้องเวียงวัง ร.ร.เวียงตาก จ.ตาก

Share: