ประชุมแจ้งเพื่อทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด (25 ม.ค. 64)

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 โดยนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท จำนวน 3 รางวัล (ศูนย์ อปพร.อบต.ดีเด่น / ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลดีเด่น / ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองดีเด่น) และดำเนินการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น จำนวน 2 คน
ทั้งนี้ สำหรับศูนย์ อปพร.ดีเด่น จำนวน 3 ประเภท ปรากฏว่าไม่มี ศูนย์ อปพร.ระดับอำเภอแห่งใด จัดส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
และที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 คน ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบ คัดเลือก อปพร. สังกัด ศูนย์ อปพร.อบต.วังหมัน อำเภอสามเงา และอปพร. สังกัด ศูนย์ อปพร.อบต.ป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: