ประชุมแกนนำภาคียุทธศาสตร์ในการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างสุขภาวะ (24 มีนาคม 2564)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร
เข้าร่วมประชุมแกนนำภาคียุทธศาสตร์ในการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างสุขภาวะ ณ โรงแรมท็อปแลนด์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทภาระกิจของแต่ละหน่วยงาน
ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ และวางแผนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน

Share: