ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย อายุ 45 ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กรณีผู้ป่วยมีปัญหาเร่ร่อน รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง เมื่อดื่มสุราแล้วมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุงได้ส่งไปฟื้นฟูสมรรถภาพและบำบัดสุราที่วัดหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 27 กันยายน 2564 แต่ผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติตามกฏของวัดได้ กลับไปดื่มสุราซ้ำและได้รับการพิจารณาให้ออกจากวัด และกลับเข้ารักษาซ้ำที่โรงพยาบาลสวนปรุง ผู้ป่วยประสงค์ที่จะกลับไปอยู่กับบิดาที่ภูมิลำเนาเดิม จากการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ญาติ ผู้แทนโรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้าสหมิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านร่มเกล้าสหมิตร มีแนวทางการให้การช่วยเหลือภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสวนปรุง ดังนี้ 1. โรงพยาบาลสวนปรุงจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล จากการประเมินผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยสามารถเดินทางกลับบ้านเองได้ 2. ในระหว่างก่อนจำหน่าย โรงพยาบาลสวนปรุงจะจัดทำเงื่อนไขและบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติตนภายหลังจากกลับไปอยู่กับครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวว่าจะไม่กลับไปมีพฤติกรรมการดื่มซ้ำอีก3. ชุมชน (โดยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต.บ้านร่มเกล้าสหมิตร) ให้การกำกับ ดูแลเรื่องการรับประทานยาให้ตรงตามเวลา และต่อเนื่อง ดูนัดหมายการเข้ารับการฉีดยากระตุ้น เดือนละ 1 ครั้ง สังเกตุอาการเตือนของผู้ป่วย หากมีอาการกำเริบให้แจ้ง สภ.พบพระ และ รพ.พบพระ เพื่อดำเนินการตาม พรบ.สุขภาพจิต มาตรา 22 เพื่อนำส่งเข้ารับการบำบัดรักษาตามกระบวนการต่อไป 4. สนง.พมจ.ตาก ประสาน อพม.ในพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตุอาการเตือนของผู้ป่วย พร้อมทั้งช่วยเรื่องการเข้าไปติดตาม พูดคุยกับครอบครัวและผู้ป่วย หากมีข้อกังวลใจ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมพร้อมทั้งแนะนำสิทธิสวัสดิการ แนวทางการเข้ารับการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ สิทธิการรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 5. อบต.คีรีราษฏร์ ให้การสนับสนุนการเดินทางเข้ารับบริการตามสิทธิ หากผู้ป่วยต้องเดินทางเข้าพบแพทย์ตามนัด / หากมีอาการเตือน ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสวนปรุงจะนัดหมายติดตามการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง


Share: