ประชุมเพื่อหารือกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 5 มีนาคม 2564)

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก
โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมดังกล่าส ที่ประชุมได้เสนอให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (องค์การมหาชน) ที่ได้รับเงินอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด -19 รอบที่ 2 โดยให้ใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อต่อยอด และเห็นด้วยที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอ โดยใช้พื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นเป้าหมายหลักในการทำวิจัยครั้งนี้

Share: