ประชุมเพื่อมอบนโยบายและข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ของประเทศไทย ผ่านระบบ VTC

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ของประเทศไทย ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี พลโทธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพ (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก) ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ระนอง จันทบุรี สระแก้ว อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์


Share: