ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 จัดจ้างทำศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจังหวัดตาก (1 ก.ค. 64)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมด้วยคณะ
และผู้รับจ้าง มทร.ล้านนาตาก ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 จัดจ้างทำศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจังหวัดตาก
จำนวนเงิน 315,000 บาท ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก 909 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Share: