ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 (1 ธ.ค. 63)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 จัดโดย รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายของประเทศหลังวิกฤตโควิค 19
ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ฯ ปี 2564 – 2565 และบทบาทเพื่อการมีส่วนร่วมต่อการแก้ไข
ปัญหาการฆ่าตัวตายของหน่วยงานระดับจังหวัดทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยบุคลากรระดับจังหวัด จาก สนง.สาธารณสุข สนง.จัดหางาน
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนง.ประกันสังคม สนง.พาณิชย์ สนง. เกษตร และสนง.พมจ. จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Share: