ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยมีนางสาวสริญญา อติแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนรักษาราชการแทน ผอ.กยผ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: