ประชุมเข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอผลการศึกษา “การจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอผลการศึกษา “การจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาราชการแทนนักพัฒนาสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลน้ำรึม,เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลวังหิน,เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลป่ามะม่วง,เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลนาโบสถ์,เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตาก,เจ้าหน้าที่ตำบลไม้งาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: