ประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามพระราชดำริ/พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามพระราชดำริ/พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก) ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีการนำเสนอความคืบหน้า/หารือการดำเนินงาน ตามพระราชดำริ/พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อาทิเช่น การแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมในถิ่นทุรกันดาร การพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำเพื่อการบริโภคและการแก้ไขปัญหานักเรียนไร้สัญชาติ เป็นต้น


Share: