ประชุมหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีความซับซ้อนในการเผชิญปัญหา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี (25 ก.พ. 64)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีความซับซ้อนในการเผชิญปัญหา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหลังจากการประชุมครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระเชียงเงิน อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: