ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ จังหวัดตาก (17 พ.ย. 63)

สำนักงานพัฒนาสังคมแบะความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ จังหวัดตากในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมีนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยที่ประชุมได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมอบหมายงานเพื่อบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ จังหวัดตาก นอกจากนี้ หารือการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคัดเลือก “ตำบลแม่กุ” เป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบสำหรับเป็นพื้นที่ทำงาน


Share: