ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 (15 ม.ค. 64)

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวพรรณิภา ปัญญานาค นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ จัดประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก เน้นการบูรณาการตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง และเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: