ประชุมราชการเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (24 ธ.ค. 63)

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางนันทวัน ทะบุรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมราชการเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการแผนการดำเนินงาน และพัฒนาฐานข้อมูลระบบกระเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค(โรคติดต่อที่เกิดขึ้นบ่อยในเด็ก) 4 โรค ได้แก่ 1)โรคมือเท้าปากไข้เอ็นเทอโรไวรัส 2)โรคไข้หวัดใหญ่ 3)โรคไข้เลือดออก และ4)โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Share: