ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (24 มีนาคม 2564)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก
โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ฯ การประชุมประกอบด้วย
– ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากในระยะต่อไป ในประเด็น ดังนี้
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. แนวทางการดำเนินงาน
3. การบริหารจัดการ
4. ขอบเขตพื้นที่ที่เหมาะสม
5. สิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการ และกิจการเป้าหมาย (กิจการที่มีศักยภาพและต้องการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่)
6. โครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อน
7. ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Share: