ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” โดย นางรุ่งทิวา สุดแดนองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกฎหมายของผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบของกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: