ประชุมระดับชาติ เรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่” (All Children Belong in Safe and Nurturing Families)เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเข้าร่วมประชุมระดับชาติ เรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่” (All Children Belong in Safe and Nurturing Families)เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล 2564 จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: