ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยจังหวัดตาก ได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาจังหวัดตากผ่านแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ได้แก่“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน , ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร , ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการภาครัฐและการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ จังหวัดตากได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในลักษณะแผน 3 ระดับ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการเชิงพื้นที่โดยการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ในรูปแบบของแผนหมู่บ้าน/ชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการจากพื้นที่มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาจังหวัดในลักษณะ One Planที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคเหนือ สำหรับจังหวัดตาก ได้รับการเห็นชอบกรอบจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) จำนวน 311.5848 ล้านบาท ดังนั้น จังหวัดตากจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 2 เท่าของกรอบการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงิน609.5043 ล้านบาท เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต่อไป


Share: