ประชุมประชุมทีมสหวิชาชีพ วางแผนแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (24 ก.พ. 64)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมประชุมทีมสหวิชาชีพ วางแผนแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 2 กรณี ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงในครอบครัว และเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในรายละเอียดเชิงลึก
และวางแผนคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
นักจิตวิทยา /พนักงานคุมประพฤติสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลแม่สอด นักสังคมสงเคราะห์
องค์การช่วยเหลือเด็ก ผู้แทนจากสถานรองรับเด็กเอกชน แม่ตาวคลินิค และมูลนิธิสุวรรณนิมิต

Share: