ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงฯ กรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดตาก (7 ธ.ค. 63)

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563. เรื่อง การขับเคลื่อนงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงฯ กรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดตาก และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: