ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีความผิดค้ามนุษย์ จำนวน 4 ราย ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom meeting

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีความผิดค้ามนุษย์ จำนวน 4 ราย ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom meetingโดย นางสาววันดี ตรียศสิน ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด สถานีตำรวจภูธรแม่สอด สำนักงานแรงงานจังหวัดตากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่วมกันพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งสิ้น 915,394.70 สตางค์ ประกอบด้วยรายที่ 1 จำนวนเงิน 46,988.- บาท, รายที่ 2 จำนวนเงิน 217,657.- บาท, รายที่ 3 จำนวนเงิน 261,060.- บาท, รายที่ 4 จำนวนเงิน 389,688.70 บาทณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: