ประชุมทางไกลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด (วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในการประชุมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเราชนะของกลุ่มพิเศษ
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ITA)
4. ประชาสัมพันธ์กประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 เรื่องอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
ฯลฯ

Share: