ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน พม.

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้มอบหมายนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8ณ ที่ทำการชมรมคนพิการตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน้างานที่พบแต่ละพื้นที่และถอดบทเรียนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


Share: