ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) (11 ม.ค. 64)

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันกรณีการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องให้คำปรึกษาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

Share: