ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม และพลตรีเทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากผู้แทน ปปส. ภาค 6 ปลัดจังหวัดตาก หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้รับทราบเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ซึ่งเน้นสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ได้รับการควบคุม ไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระทำความผิดในพื้นที่ลง ในส่วนการมาตรการป้องกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการ จะมีการดำเนินการในด้านต่างๆ อาทิ การลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาด , ลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด , สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน , การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับประเด็นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการฯ คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว กลไกของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)


Share: