ประชุมชี้แจงเเนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (25 มีนาคม 2564)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก จัดประชุมชี้แจงเเนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนโรงพยาบาล
ทั้ง 9 แห่ง รวม 30 คน โดยมีวันถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการเขียนโครงการ. การคียโครงการเข้าระบบ เพื่อของบประมาณในการดำเนินงาน
ของศูนย์บริการคนพิการทั้งไป ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Share: