ประชุมชี้แจงลูกหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ และสร้างความเข้าใจในการชำระ (4 ก.ค. 64)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้านักพัฒนาสังคม
หน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ จัดประชุมชี้แจงลูกหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ และสร้างความเข้าใจในการชำระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหา
การค้างชำระหนี้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนผู้สูงอายุกับลูกหนี้ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขและเปิดโอกาสให้มีการเจรจาประนอมหนี้
ลดการฟ้องดำเนินคดีลูกหนี้ที่ผิดค้างชำระหนี้ และนำเงินสดมาชำระหนี้บางส่วน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ และสำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รวมจำนวนลูกหนี้พร้อมผู้ค้ำประกัน 25 ราย

Share: