ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานมีระเบียบวาระ ดังนี้ รับทราบ รายงานสถิติด้านครอบครัวจังหวัดตาก, การจัดสมัชชาครอบครัว รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมมีมติให้ดำเนินกิจกรรมตามแผน และการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดตากประจำปี 2565 ทั้งนี้จะดำเนินการมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุ ต่อไป


Share: