ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 (24 มีนาคม 2564)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ การประชุมประกอบด้วย
– การมอบเกียรติบัตรให้กับคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ จังหวัด จำนวน 26 หน่วยงาน
– รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตากของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากและ กศน.
– แผนดำเนินการยกระดับและขยายจำนวน ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
– การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและบูรณาการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ตลาดนัดคุณธรรม”

Share: