ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตากครั้งที่ 1/2564 (18 ก.พ. 64)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นางจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน โดยในวันนี้
ที่ประชุมรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564 ข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดตาก ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ การดำเนินการของเทศบาลนครแม่สอด ในการกำกับดูแลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่เทศบาลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดตาก


+2


6สนง.พมจ. นนทบุรี, มนตรี แสงวัฒนรัตน์ และคนอื่นๆ อีก 4 คน

แชร์ 2 ครั้ง

ถูกใจแสดงความคิดเห็น


แชร์


Share: