ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2563 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (7 ธ.ค. 63)

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2563 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ทั้งนี้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก พิจารณาอนุมัติดังนี้
1.อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 81 ราย เป็นเงิน 4,740,000 บาท
2.อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 องค์กร เป็นเงิน 1,349,110 บาท
3.อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ต้องได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ศูนย์ เป็นเงิน 563,900 บาท​ และอนุมัติ​เงินสนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป​ จำนวน​ 7​ ศูนย์​ เป็นเงิน​ 143,564 บาท
4.การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 60 หลัง 14 อปท. เป็นเงิน 1,200,000 บาท

Share: